ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оподаткування доходів підприємств і організаційР о з д і л VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТКИ


    Стаття 24. Обов'язки платника

    1. Платники податків, передбачених цим Законом, зобов'язані:
    а) вести у встановленому порядку бухгалтерський облік і звітність про фінансово-господарську діяльність та подавати податковим органам бухгалтерські звіти і баланси, розрахунки по податках та інші необхідні документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків;
    б) пред'являти, а в необхідних випадках подавати документи, що підтверджують право на пільги щодо податків;
    в) своєчасно і в повному розмірі сплачувати належні суми податків;
    г) допускати службових осіб податкових органів для обстеження приміщень, де здійснюється діяльність, пов'язана з одержанням доходу чи з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків.
    2. Керівники і відповідні службові особи підприємств, установ та організацій зобов'язані підписати акт перевірки, проведеної податковим органом, а в разі незгоди з фактами, викладеними в акті, подати письмові пояснення мотивів незгоди. Вони також зобов'язані виконувати вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки.
    3. Платники податку, для яких законодавством встановлено обов'язок подавати до податкових органів бухгалтерські звіти і баланси, розрахунки по податках або декларацію про доходи після перевірки їх аудиторською організацією, зобов'язані протягом року, наступного за звітним, подати до податкового органу документ, що підтверджує факт перевірки.
    До платника, який не подав зазначених документів, застосовуються заходи, передбачені статтею 25 цього Закону. Зазначені заходи не застосовуються, якщо перевірку не проведено у встановлені строки не з вини платника.

    Стаття 25. Відповідальність платників

    1. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків до бюджету і додержання законодавства про оподаткування покладається на платників податку та їх службових осіб.
    2. Платники податків, передбачених цим Законом, які не мають в строк, встановлений для сплати податків, бухгалтерських звітів і балансів, розрахунків по податку за встановленою формою за відповідний період, сплачують 110 процентів суми податку, обчисленого за попередній звітний період. Після подання названих документів провадиться перерахунок податку виходячи з фактично одержаного доходу та інших об'єктів оподаткування.
    3. Платники податків за відсутність обліку доходу або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання, несвоєчасне подання податковим органам звітів, розрахунків та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, сплачують до бюджету 50 процентів належних сум податків.
    4. У разі приховування (заниження) доходу чи приховування інших об'єктів оподаткування з платників у доход бюджету стягується сума податку, вирахуваного з прихованого (заниженого) доходу, і штраф у п'ятикратному розмірі нарахованої суми податку або сума податку за інший прихований (необчислений) об'єкт оподаткування і штраф у двократному розмірі тієї ж суми, а при повторному порушенні протягом року - штраф відповідно у десятикратному і п'ятикратному розмірі. Суми податку, вирахувані з прихованого (заниженого) доходу, а також суми податку за приховування іншого об'єкта оподаткування і штрафу вносяться до бюджету за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні платника.
    5. Приховування доходів, одержаних у вільно конвертованій валюті, тягне за собою перерахунок сум доходів у національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України. Суми прихованого (заниженого) доходу або сума податку за інший прихований об'єкт оподаткування, а також штраф повинні бути сплачені платниками до бюджету в 10-денний строк від дня складання службовими особами податкових органів акта про виявлення порушення.
    6. По підприємствах, що сплачують податки відповідно до цього Закону, суми прихованого (заниженого) доходу і штрафу перераховуються в доход бюджету в порядку, встановленому законодавством України.
    7. На службових осіб, винних у приховуванні (заниженні) доходу або приховуванні (неврахуванні) інших об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку і перекрученні бухгалтерських звітів, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків до бюджету, податковими органами накладається адміністративний штраф у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного штрафу, - у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.
    8. Приховування (заниження) доходу або приховування інших об'єктів оподаткування, вчинене навмисно, тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

     Стаття 26. Порядок стягнення до бюджету і повернення з бюджету неправильно сплачених податків

    1. Суми податків, не внесені у встановлені строки, а також суми прихованих (занижених) доходів або сума податку за інший прихований об'єкт оподаткування і штраф за приховування (заниження) доходу, приховування об'єкта оподаткування стягуються за весь час ухилення від сплати податків за розпорядженням податкових органів у безспірному порядку.
    Своєчасно не сплачені суми податків стягуються за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 процента з суми недоїмки за кожний день прострочення (включаючи день сплати).
    2. Суми податків з доходів іноземних юридичних осіб, зазначені у пунктах 8 і 10 статті 4 цього Закону, не перераховані до бюджету підприємствами, установами та організаціями, які виплачують доходи, стягуються з коштів, що залишаються у розпорядженні цих підприємств, установ та організацій після розрахунків з бюджетом, у безспірному порядку незалежно від того, за який період виплачено доход іноземному одержувачу.
    3. Суми платежів по податках, що над міру надійшли в результаті неправильного їх обчислення або порушення встановленого порядку справляння, підлягають поверненню або зарахуванню на рахунок інших належних з платника сум, якщо не минув річний строк від дня їх надходження.
    Подання заяви про повернення сум платежів, що надійшли над міру, перериває перебіг зазначеного строку.
    Повернення неправильно сплачених податків з бюджету здійснюється не більш як за один рік до виявлення неправильної сплати.

    Стаття 27. Контроль податкових органів

    Контроль за правильністю застосування законодавства про податки здійснюється податковими органами відповідно до законодавства України.
    Невиконання службовими особами підприємств і організацій вимог, вказівок і розпоряджень податкових органів та їх службових осіб при виконанні службових обов'язків, що випливають з цього Закону, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі середньомісячної заробітної плати, що накладається керівниками податкових органів.

    Стаття 28. Оскарження дій службових осіб податкових органів

    1. Скарги на дії службових осіб податкових органів при справлянні ними податків подаються тому органу, якому ці особи безпосередньо підпорядковані. Скарги розглядаються і рішення про них виносяться не пізніше 30-денного строку з моменту надходження скарги.
    Рішення по скаргах можуть бути оскаржені в місячний строк до вищестоящого податкового органу.
    У разі незгоди з прийнятим рішенням вищестоящого податкового органу воно може бути оскаржено в судовому порядку.
    2. Оскарження дій службових осіб податкових органів, пов'язаних з накладенням адміністративного стягнення, провадиться відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
    3. Подання скарги не зупиняє стягнення податків. Орган, що розглядає скарги, має право зупинити стягнення належної суми податку до вирішення скарги.

Президент України
Л.КРАВЧУК
м.Київ, 21 лютого 1992 року
N 2146-XII
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz