ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну податкову службу в УкраїніРОЗДІЛ II
ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

    Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України

    Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:
    1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:
    здійсненням контролю за додержанням законо-давства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольнокасових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари,роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;
    здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
    обліком платників податків, інших платежів;
    виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
    2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
    3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;
    4) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи
органами державної податкової служби;
    5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;
6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;
7) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
8) розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;
9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;
    14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
    15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
    16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
    17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби. ( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВР від 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом    (крім міст Києва та Севастополя )

    Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) виконують функції, передбачені статтею 8 цього Закону, крім функцій, зазначених у пунктах 2, 3, 8, 11, 12, 13,
16, а також пункті 15 цієї статті у частині забезпечення виготовлення марок акцизного збору.
    У разі коли зазначені в частині першій цієї статті органи державної податкової служби безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції.( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВРвід 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об`єднаних державних податкових інспекцій

    Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об`єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:
    1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про
податки, інші платежі;
    2) забезпечують облік платників податків, інших платежів,
правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків,
платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів;
    3) контролюють своєчасність подання платниками податків
бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій,
розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням
податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих
документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і
обчислення податків, інших платежів;
    4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за
законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
    5) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами
підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати погашення) векселів із зазначених операцій;
    6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум
фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими
законодавчими актами України за порушення податкового
законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за
порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;
    7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень
податкового законодавства;
    8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум
податків, інших платежів;
    9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;
    10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції;
    11) подають до судів і арбітражних судів позови до
підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод
недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за
такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без
установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості
перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;
    12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;
    13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;
    14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і
організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень,
з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб
державних податкових інспекцій;
    15) подають відповідним фінансовим органам та органам
Державного казначейства України звіт про надходження податків,
інших платежів;
    16) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на
пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках)
тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і
реалізації;
    17) роз'яснюють через засоби масової інформації порядок
застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;
    18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 цього Закону.( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВРвід 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz