ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну податкову службу в Україні

    (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 6, ст. 37 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 510-12 від 04.12.90,ВВР 1991, N 6, ст. 38 ) ( В редакції Закону N 3813-12 від 24.12.93, ВВР 1994, N 15, ст. 84 )
    ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР 1995, N 1, ст.3 N 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР 1995, N 30, ст.229 N 203/96-ВР від 16.05.96, ВВР 1996, N 31, ст.14 N 725/97-ВР від 16.12.97, ВВР 1998, N 14, ст.61 N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР 1998, N 25, ст.147 N 83/98-ВР від 05.02.98, ВВР 1998, N 29, ст.190 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99 )
    Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Стаття 1. Система органів державної податкової служби

    До системи органів державної податкової служби належать:
Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві таСевасто-полі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби).
    У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція).
    Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі
відповідні підрозділи податкової міліції.
    У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Авто-номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії.         Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податко--вих адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.
    Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.(Стаття 1 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби

    Завданнями органів державної податкової служби є:
    здійснення контролю за додержанням податко-вого законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі подат-ки, інші платежі);
    внесення у встановленому порядку пропозицій    щодо вдосконалення податкового законодавства;
    прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно- правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
    формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
    роз'яснення законодавства з питань оподатку-вання серед платників податків;
    запобігання злочинам та іншим правопорушен-ням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. (Стаття 2 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби

    Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподатку-вання, виданими у межах їх повноважень.
(Стаття 3 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами

    Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади.
    Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.
    Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
    Органи державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно- ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.
(Стаття 4 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 5. Призначення керівників органів державної податкової служби

    Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.
    Заступники Голови Державної податкової адміністрації України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України. Кількість заступників Голови Державної податкової адміністрації України визначається Кабінетом Міністрів України.
    Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які
призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голо-ви Державної податкової адміністрації України.
    Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які признача-ються на посаду і звільняються з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податко- вих адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
    Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою Державної податкової адміністрації України.
(Стаття 5 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 6. Фінансування органів державної податкової служби

    Видатки на утримання органів державної податкової служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.
    ( Частина друга статті 6 втратила чинність на підставі Закону N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 ) Органи державної податкової служби спрямовують на розвиток матеріально-технічної бази 30
відсотків донарахованих і стягнутих за результата-ми документальних перевірок сум податків, інших платежів і зборів, фінансових санкцій (за вирахуванням сум, що повертаються платникам за їх позовами до органів державної податкової служби на підставі рішень суду чи арбітражного суду та в інших випадках, передбачених
законодавством). Порядок використання зазначених коштів визначається Міністерством фінансів України.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 7. Статус органів державної податкової служби

    Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків. ( Стаття 7 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz