ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори народних депутатів України

Розділи:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
СПИСКИ ВИБОРЦІВ
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ
ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ VII. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

    Стаття 38. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

    1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів.
    2. Громадянин України, який відповідно до статті 8 цього Закону має право бути обраним депутатом, може самовисунутися кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі (заяви про самовисунення).
    3. Громадянин України, який відповідно до статті 8 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному чи одномандатному окрузі.
    4. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 85 днів і закінчується за 65 днів до дня виборів.

    Стаття 39. Порядок утворення виборчого блоку

    1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій статті 38 цього Закону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до початку виборчого процесу.
    2. Керівники або представники партій, які наділені з'їздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.
    3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:
    1) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;
    2) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку;
    3) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати;
    4) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);
    5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку.
    4. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу.

    Стаття 40. Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком)

    1. Партія (блок) може висувати кандидатів у депутати в багатомандатному та в одномандатних округах.
    2. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком) у багатомандатному окрузі, не може перевищувати кількості депутатів, встановленої у пункті 1 частини третьої статті 1 цього Закону. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку).
    3. Партія (блок) може висунути в кожному одномандатному окрузі не більше ніж одного кандидата у депутати.
    4. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, які відповідно до статті 8 цього Закону мають право бути обраним депутатом.
    5. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку.
    6. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів. Висування кандидатів у депутати партією (блоком) в одномандатних округах може здійснюватися і на зборах (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборах (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку), які проводяться відповідно до статуту партії (статутів партій, що входять до блоку), а також відповідно до угоди про утворення блоку - у разі висування кандидатів у депутати спільними зборами (конференцією) осередків (організацій) партій, що входять до блоку.
    7. Висування кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 87 днів до дня виборів. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).
    8. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання, номер одномандатного виборчого округу у разі висування осіб кандидатами у депутати в одномандатних округах, підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати, які висуваються в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, які висуваються в одномандатних округах. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (партій, що входять до блоку). У протоколі зборів (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборах (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) зазначаються: дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати в одномандатних округах (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання, номер одномандатного виборчого округу, підсумки голосування щодо кандидатів у депутати, які висуваються в одномандатних округах. Протокол підписується головуючим на зборах (конференції) чи спільних зборах (конференції) та скріплюється печаткою осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку).
    9. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за два дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.
    10. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати заздалегідь повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.

    Стаття 41. Умови реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку)

    1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:
    1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);
    2) копії свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчені безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;
    3) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партій про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріпленого печатками цих партій - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;
    4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);
    5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною восьмою статті 40 цього Закону. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);
    6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;
    7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства, а також корпоративні права у порядку, встановленому законом;
    8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;
    9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;
    10) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;
    11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 43 цього Закону;
    12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією.
    2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 39 цього Закону, повторно не подаються.

    Стаття 42. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі

    1. Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати, висунутого партією (блоком) у відповідному одномандатному окрузі, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, та за умови отримання таких документів:
    1) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) або витягу із протоколу зборів (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборів (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) про висунення у відповідному одномандатному окрузі кандидата у депутати, який повинен містити відомості, передбачені частиною восьмою статті 40 цього Закону. Витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) повинен бути засвідчений керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку), а витяг із протоколу зборів (конференції) осередку (організації) партії (спільних зборів (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) засвідчується керівником осередку (організації) партії (керівниками осередків (організацій) партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою осередку (організації) партії (печатками осередків (організацій) партій, що входять до блоку);
    2) копії статуту партії (статутів партій, що входять до блоку), засвідченої безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;
    3) копії угоди про утворення виборчого блоку, засвідченої керівниками партій, що входять до блоку, - у разі висунення кандидата у депутати блоком;
    4) заяви особи, висунутої кандидатом у депутати, про реєстрацію кандидатом у депутати із зобов'язанням припинити у разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства, а також корпоративні права у порядку, встановленому законом;
    5) автобіографії кандидата у депутати обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;
    6) передвиборної програми кандидата у депутати, викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків;
    7) декларації про майно та доходи за рік, що передує року подання документів, кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;
    8) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 43 цього Закону;
    9) фотографії кандидата у депутати за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією.
    2. Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати у відповідному одномандатному окрузі, який самовисунувся у цьому окрузі, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, отримання документів, передбачених пунктами 4-9 частини першої цієї статті.
    3. Документи, подані до відповідної окружної виборчої комісії, повторно не подаються.

    Стаття 43. Грошова застава

    1. Партія (блок) до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку в багатомандатному окрузі, вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
    2. Кандидат у депутати, якого висунуто в одномандатному окрузі, до подання документів окружній виборчій комісії для реєстрації вносить на рахунок окружної виборчої комісії грошову заставу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
    3. У разі прийняття відповідною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів (кандидата) у депутати внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку), повертається кандидату у депутати.
    4. При скасуванні рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), висунутих у багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.
    5. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів, депутатам, обраним в одномандатних округах.
    6. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів у багатомандатному окрузі, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.
    7. Грошова застава, внесена кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі, але не був обраний депутатом, у восьмиденний строк після оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі або після оприлюднення рішення про визнання виборів у цьому окрузі недійсними перераховується до Державного бюджету України.

    Стаття 44. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї

    1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України.
    2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, зазначеної у частині першій цієї статті, перевіряється за зверненням Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій органами Державної податкової адміністрації України не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється відповідна виборча комісія.

    Стаття 45. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі

    1. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 41 цього Закону.
    2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі закінчується за 60 днів до дня виборів.
    3. Представнику партії (блоку), який подав зазначені у статті 41 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів.
    4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) в багатомандатному окрузі, вважається вилученою з виборчого списку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.
    5. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному окрузі. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) в багатомандатному окрузі не приймається.
    6. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовою заявою про згоду балотуватися в багатомандатному окрузі, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.
    7. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в цьому окрузі або про відмову в їх реєстрації.
    8. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
    9. У разі реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
    10. У разі, якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до суду з поданням щодо заборони діяльності партії (партій, що входять до блоку). Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) в багатомандатному окрузі відкладається до рішення суду.
    11. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку).
    12. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 41 цього Закону, не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 55 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 53 дні до дня виборів.

    Стаття 46. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі

    1. Кандидат у депутати, висунутий в одномандатному окрузі, реєструється відповідною окружною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 42 цього Закону.
    2. Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі закінчується за 60 днів до дня виборів.
    3. Особі, яка подала зазначені у статті 42 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів.
    4. Особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом у депутати відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом у депутати. Повторна заява особи про її самовисування у цьому окрузі не приймається.
    5. Окружна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати або про відмову в його реєстрації.
    6. Відмова у реєстрації кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі, з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 42 цього Закону, не виключає повторного подання кандидатом у депутати заяви про реєстрацію його у відповідному одномандатному окрузі. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до окружної виборчої комісії не пізніше ніж за 55 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі окружна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 53 дні до дня виборів.
    7. У разі реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
    8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця проживання, основного місця роботи (заняття), партійності, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в цьому окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією за поданням окружних виборчих комісій в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр".

    Стаття 47. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати

    1. Виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:
    1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата (кандидатів) у депутати;
    2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статтях 41 або 42 цього Закону;
    3) припинення громадянства України кандидата у депутати;
    4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для постійного проживання;
    5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною чи набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
    6) виявлення відповідною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, поданих відповідно до цього Закону.
    2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається (надсилається) представнику відповідної партії (блоку), кандидату в депутати, висунутому в одномандатному окрузі.
    3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих в багатомандатному окрузі і включених до виборчого списку партії (блоку), не зареєстрований Центральною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.

    Стаття 48. Зміни у складі виборчого блоку партій

    1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід зі складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.
    2. Вихід партії зі складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.
    3. У разі виходу партії зі складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.
    4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 65 днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та в одномандатних округах у порядку, передбаченому цим Законом.
    5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 65 днів до дня виборів, партія, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.
    6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії в багатомандатному окрузі.
    7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) усіх партій, що входять до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції), та завірені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії.
    8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 65 днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та в одномандатних округах у порядку, передбаченому цим Законом.
    9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 65 днів до дня виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.
    10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати.
    11. Якщо рішення, передбачені частинами першою та сьомою цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатом у депутати в одномандатному окрузі особи - члена партії, що прийняла рішення про вихід зі складу блоку, або висунутої блоком, який прийняв рішення про розпуск, ця особа може подати до відповідної окружної виборчої комісії заяву про самовисунення. У разі неподання такої заяви окружна виборча комісія не розглядає питання про реєстрацію цієї особи кандидатом у депутати.
    12. Якщо рішення, передбачені частинами першою та сьомою цієї статті, прийняті після реєстрації в одномандатному окрузі кандидата у депутати - члена партії, що прийняла рішення про вихід зі складу блоку, або після реєстрації кандидата у депутати, висунутого блоком, який прийняв рішення про розпуск, окружна виборча комісія у десятиденний строк після надходження зазначених рішень до комісії скасовує реєстрацію цього кандидата у депутати.

    Стаття 49. Скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати

    1. Центральна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:
    1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування;
    2) звернення партії (блоку) не пізніш як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);
    3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 48 цього Закону;
    4) припинення громадянства України кандидата у депутати;
    5) вибуття кандидата у депутати за межі України для постійного проживання;
    6) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
    7) включення кандидата у депутати більше ніж до одного виборчого списку партії (блоку) за наявності заяви про згоду балотуватися в багатомандатному окрузі або реєстрації його кандидатом у депутати в одномандатному окрузі;
    8) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих відповідно до цього Закону;
    9) встановлення судом факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою;
    10) встановлення судом, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;
    11) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;
    12) якщо кандидат у депутати після оголошення йому Центральною виборчою комісією попередження, зазначеного у частині четвертій цієї статті, порушив ті ж вимоги цього Закону.
    2. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у разі:
    1) виникнення підстав, передбачених у частині десятій статті 48 цього Закону;
    2) встановлення судом факту підкупу виборців партією (блоком), уповноваженою особою партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою;
    3) встановлення судом, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є партія (блок) чи уповноважена особа партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;
    4) встановлення судом, що партія (блок) крім коштів свого виборчого фонду використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;
    5) витрати партією (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду партії (блоку).
    3. Окружна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата у депутати у разі:
    1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації з письмовою заявою про відмову від балотування в одномандатному окрузі;
    2) звернення партії (блоку), яка висунула кандидата у депутати, не пізніш як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);
    3) припинення громадянства України кандидата у депутати;
    4) вибуття кандидата у депутати за межі України для постійного проживання;
    5) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
    6) реєстрації його кандидатом у депутати у багатомандатному окрузі або в іншому одномандатному окрузі;
    7) виникнення підстав, передбачених у частині дванадцятій статті 48 цього Закону;
    8) виявлення виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих ним відповідно до цього Закону;
    9) встановлення судом факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою;
    10) встановлення судом, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;
    11) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;
    12) встановлення судом, що кандидат у депутати крім коштів свого виборчого фонду використовував при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;
    13) витрати кандидатом у депутати коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду;
    14) якщо кандидат у депутати після оголошення йому окружною чи Центральною виборчою комісіями попередження, зазначеного у частині четвертій цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.
    4. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом у депутати, партією (блоком) відповідна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.
    5. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата у депутати, партії (блоку) рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніш як на третій день з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку), кандидату у депутати копію цього рішення у той же строк.
    6. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з виборчого списку.

Продовження>>>

Розділи:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
СПИСКИ ВИБОРЦІВ
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ
ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz